Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Download Links

English Version

 

 
  Projektet
  Hvad er en begravet dal?
  Dale og grundvand
  Afrapportering

 

 
Projektet

Geologisk kortlægning af de begravede dale er vigtig primært i forhold til grundvandsressourcerne, fordi dalfyldet kan udgøre vigtige grundvandsmagasiner, hvoraf mange er meget dybtliggende og dermed beskyttede overfor overfladenær forurening.

Vigtigheden af at kende de begravede dales forekomst i grundvandssammenhæng medførte, at de jyske amter i 1998 igangsatte projektet ”Kortlægning af begravede dale i Jylland”. Dalenes forekomst, indbyrdes sammenhænge og dannelse skulle kortlægges - indledningsvist i Jylland, senere tilføjedes Fyn og fra 2007 blev kortlægningsområdet udvidet til hele det danske område.

Hvor det tidligere var amterne og de statslige miljøcentre, der fik kortlægningen gennemført, har det senest væretNaturstyrelsen. Formålet med projektet har fra starten været, at resultaterne løbende skulle kunne bruges som administrativt arbejdsgrundlag og som støtte for tilrettelæggelse af fremtidige geologiske og geofysiske undersøgelser af grundvandsressourcerne.

Siden projektstarten i 1998 er der foretaget en række projektopdateringer. Dette web-sted samler resultaterne af kortlægningsprojektet, som dermed bliver lettere tilgængelig for et bredere forum. Alle kortlægningens rapporter kan hentes i PDF-format under fanebladet
Download.

Projektarbejdet er gennem årene udført af Flemming Jørgensen og Peter Sandersen, og i den seneste 2015-opdatering har Anders Juhl Kallesøe og Anne-Sophie Høyer Christensen ydet værdifulde bidrag i forbindelse med opdatering af lokalitetsbeskrivelserne.

 

 

PC