Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Datagrundlag
  Definitioner
  Metode
  Analyser af orienteringer

 

 
Metode

Ved kortlægningen er de begravede dales overordnede udbredelse og retning indtegnet i MapInfo (GIS). De kortlagte begravede dale er vist med simple signaturer, således at de enkelte dales karakteristika, som f.eks. bredde, længde og retning umiddelbart fremgår af kortene. Dalene kan herefter grupperes og grupperne kan sammenlignes. De anvendte signaturer ses på figuren nederst til højre. Hver kortlagt dal får indtegnet en centerlinje, som er fuldt optrukken hvis dalen er veldokumenteret og stiplet, hvis dalen er svagtt dokumenteret. Herudover illustreres dalens horisontale udbredelse med en polygon, hvis skravering og farve angiver om dalen er svagt eller veldokumenteret samt helt eller delvist begravet (se figuren).

Efter indsamlingen af datamaterialet er relevante rapporter udvalgt til bearbejdelse. På baggrund af de opstillede definitioner har de begravede dale derefter kunnet optegnes. Kortlægningen af de begravede dale og de topografiske dale er sket uafhængigt, hvilket betyder, at der for de begravede dales vedkommende ikke er søgt støtte i de nuværende dale ved indtegningen.

For at dale kan blive taget med i dalkortlægningen er det en betingelse, at orientering og udbredelse af dalene kan ses i data indenfor de enkelte kortlægningsområder. Der er derfor ikke udført subjektive korrelationer af dale mellem de enkelte kortlægningsområder. Kortet over dalene (se faneblad Resultater) skal derfor opfattes som et ”minimumskort”, hvor kun ”sikre” dale er inkluderet. Kortet udgør dermed et grundlag for videre fortolkning af dale udenfor de datadækkede områder.

 

 

 

TEM

Eksempel på kortlagte dale i Thy

Signaturer anvendt i kortlægningen