Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Projektet
  Hvad er en begravet dal?
  Dale og grundvand
  Afrapportering

 

 
Dale og grundvand

I efterforskningen efter nye grundvandsressourcer har kendskabet til de begravede dale en stor betydning:

• Begravede dale indeholder mange steder sand og grus, som udgør betydelige grundvandsressourcer

• Dalene gennemskærer oprindelige lagdelinger og kan derved skabe kortslutninger mellem forskellige grundvandsforekomster

• Dybe dalerosioner kan stedvist medføre, at salt grundvand trænger op i højere lag

• Lerfyldte dale kan stedvist fungere som barrierer for grundvandets strømning.

Meget ofte giver dalene mulighed for at finde vand på store dybder, hvor der ellers ikke forekommer brugbare grundvandsressourcer, og i sådanne tilfælde skal man for det første have en viden om hvor dalene findes, og dernæst skal eventuelle grundvandsressourcer i dalene identificeres. Derfor er det nødvendigt at udføre undersøgelser, men det er også nødvendigt at have grundigt kendskab til, hvordan dalene er dannet, hvordan de kan være opbygget, og hvilke orienteringer og dimensioner de har. Denne viden skal sammenholdes med undersøgelsesresultaterne før optimale geologiske modeller kan opbygges, og således før de bedste kildepladser kan udpeges. Dette er særligt vigtigt i de områder, hvor kortlægningen er detaljeret og hyppigheden af begravede dale er stor.

I Århus-området er undergrunden eksempelvis så præget af dal-geologi, at begravede dale findes under mere end 50 % af arealet. En detaljeret beskrivelse af grundvandsstrømningen i området vil derfor kun kunne opnås, hvis dalenes udbredelse, fyld og indbyrdes sammenhænge er kortlagt og geologien er udredt.

De begravede dale er eroderet ned i undergrundens eksisterende lagserie, og de kan derfor være årsag til kortslutninger mellem overfladenære og dybe grundvandsmagasiner, hvorved forurening fra overfladen vil kunne transporteres uhindret ned til dybereliggende lag. Hertil kommer, at dalerosionen kan have fjernet lerede lag, der ellers ville have haft en naturlig beskyttende effekt på det dybe grundvand.

De begravede dale har også en stor indflydelse på grundvandsstrømningen i undergrunden, hvor sand- og grusfyldte dale på den ene side kan fungere som storskala dræn, og lerfyldte dale på den anden side kan virke som barrierer for grundvandsstrømningen.

 

Vandglas

 

Eksempel på SkyTEM-kortlægning ved Tønder. Midt på profilet gennemskærer en begravet dal lagserien ned til niveauer dybere end kote -250 m (Fra Jørgensen et al. 2015).