Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Begravede dale i Danmark
  Fælles træk
  Analyse af orienteringer
  Dannelsesmodel
  Praktisk anvendelse
  Sammenfatning/konklusion

 

 
Resultater af opdateringen i 2021

Der er siden den seneste opdatering i 2015 sket en stigning i antallet af lokaliteter med kortlagte begravede dale på 6 %; fra 265 stk. til 281 stk. (se den øverste figur til højre). Den samlede længde af kortlagte begravede dale er siden 2015 steget fra 5.339 km til 5.619 km svarende til en stigning på ca. 5 % (se den nederste figur til højre).

Antallet af kortlagte dal-kilometre siden opdateringen i 2015 ligger på 280 km, hvilket er relativt lavt. Dette skyldes, at antallet af nye, større fladedækkende kortlægninger med SkyTEM-metoden har været begrænset i perioden. Derimod har der været et stort antal kortlægninger med den nye tTEM-metode, som i forhold til SkyTEM-metoden kortlægger mere overfladenært. TTEM-metoden, som er en videreudvikling af SkyTEM-metoden, giver en større datatæthed, men typisk kortlægges der i meget mindre områder end med SkyTEM. Nye fund af begravede dale i de tTEM-kortlagte områder er derfor indtil videre begrænsede. Metoden giver dog mulighed for at se en større grad af detaljer i forhold til tidligere, hvilket fremover kan betyde at dalenes fyld og flanker kan kortlægges bedre. Hertil kommer, at smalle dale, som hidtil ikke har kunnet erkendes i data, nu har bedre muligheder for at blive kortlagt. Dette viser opdateringen eksempler på.

Der er foruden tilføjelse af nye lokaliteter sket en revurdering af data ved flere af de tidligere kortlagte lokaliteter, og de eksisterende lokalitetsbeskrivelser er her blevet opdateret. Herudover er der på en række eksisterende lokaliteter tilkommet nye data, der har givet anledning til indtegning af nye dale, justering af de eksisterende og/eller en justering af lokalitetsbeskrivelserne. På alle lokalitetsbeskrivelser er datoen for udarbejdelsen eller opdateringen noteret i sidefoden.