Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Begravede dale i Danmark
  Fælles træk
  Analyse af orienteringer
  Dannelsesmodel
  Praktisk anvendelse
  Sammenfatning/konklusion
 
Begravede dale i Danmark

Kortlægningen af begravede dale viser, at der forekommer et stort antal begravede dale i undergrunden under hele Danmark (se figur øverst til højre). Den hyppige forekomst af begravede dale i hele området er i tråd med de mange fund af begravede dale i resten af det tidligere nedisede Nordeuropa.

De kortlagte begravede dale er geografisk set ikke jævnt fordelt. De største koncentrationer ses umiddelbart i de østlige dele af Syd- og Midtjylland, på Vestfyn, i Nordvestjylland og i dele af Vestjylland. Desuden ses relativt store koncentrationer i Vendsyssel og på Vestsjælland. Modsat ses der meget få dale på store dele af Sjælland, på Østfyn, på Djursland og i dele af Midtjylland.

Sammenlignes dalkortet med undergrundens beskaffenhed i form af den prækvartære lithologi (se figur nederst til højre), er det iøjnefaldende, at der forekommer flere begravede dale i områder, hvor det palæogene ler (Oligocæn, Eocæn, Palæocæn) ligger højt i lagserien. Dette kan skyldes en fordeling af dalene, som er kontrolleret af naturlige faktorer. En sandsynlig forklaring er, at det højtliggende palæogene ler fremprovokerer erosion af dale mellem gletcher og underlag.

Ses der nærmere på fordelingen sammenholdt med prækvartærkortet, ses der endvidere en tendens til, at der er færre begravede dale i områder, hvor der forekommer lag fra Kridt og Danien i Prækvartæroverfladen. En undtagelse er Vendsyssel, hvor kalken ligger dybt, og hvor der forekommer tykke lerede lag i den kvartære lagserie ovenpå. Der er også en tendens til, at der er store lokale koncentrationer af dale i de områder af Vestjylland, hvor der forekommer tykke, lerlag i den øvre del af miocænet. Det er ogå blevet vist, at der forekommer færre dale i dele af de dele af Midtjylland, hvor miocænet primært består af sand. Alt i alt kan det konkluderes, at der er flere dale i områder med lerede lag i lagserien sammenlignet med områder, hvor der enten er sand eller kalk i lagserien.

Under fanebladet Kortlagte dale kan lokalitetsbeskrivelser for de enkelte dale hentes. Dalene er inddelt i delområder efter de tidligere miljøcentergrænser.

 

 

Kortlagte begravede dale i Danmark (2021)

Kortlagte begravede dale i Danmark (2015) med de prækvartære jordlag som baggrund (for forklaring, se tekst til venstre). Prækvartærkort udarbejdet af Håkansson & Pedersen 1992.